Publication years

2019, 2018,  2017,  2016,  2015,  2014,  2013,  2012,  2011,  2010,  2009,  2008,  2007,  2006,  2005,  2004,  Before 2003, 

186.
Jing Hu, Chen Gao, Chaoliang Wei, Yuanchao Xue, Changwei Shao, Yajing Hao, Lan-Tao Gou, Yu Zhou, Jianlin Zhang, Shuxun Ren, Ju Chen, Yibin Wang, Xiang-Dong Fu

Proc Natl Acad Sci U S A. 2019 Mar 26;116(13):6172-6180.
185.
Yi-Jou Huang, Ming Yan, Jia-Yu Chen, Liang Chen, Eunhee Kim, Takahiro Shima, Amanda G Davis, Sayuri Miyauchi, Samuel A Stoner, Xiang-Dong Fu, Omar I Abdel-Wahab and Dong-Er Zhang

Blood 2018 132:1796
184.
Jone López-Erauskin, Takahiro Tadokoro, Michael W Baughn, Brian Myers, Melissa McAlonis-Downes, Carlos Chillon-Marinas, Joshua N Asiaban, Jonathan Artates, Anh T Bui, Anne P Vetto, Sandra K Lee, Ai Vy Le, Ying Sun, Mélanie Jambeau, Jihane Boubaker, Deborah Swing, Jinsong Qiu, Geoffrey G Hicks, Zhengyu Ouyang, Xiang-Dong Fu, Lino Tessarollo, Shuo-Chien Ling, Philippe A Parone, Christopher E Shaw, Martin Marsala, Clotilde Lagier-Tourenne, Don W Cleveland, Sandrine Da Cruz

Neuron. 2018 Nov 21;100(4):816-830.e7.
183.
Zhang K., Zhang, X., Cai, Z., Zhou, J., Zhou, B., Cao, R., Zhao, Y., Xue, Y., Zhou, Y., Wu, L., Nilsen, T., and Fu, X-D. (2018).

Nature Struc Mol Biol 25:1019-1027.
182.
Hu, J., Qian, H., Xue, Y., and Fu, X-D. (2108).

Biophysics Reports 4:204-214.
181.
Bao, X., Guo, X., Yin, M., Tariq, M., Lai, Y., Kanwal, Z., Zhou, J., Li, N., Lv, Y. Pulido-Quetglas, C., Wang, X., Ji, L., Khan, M., Zhu, X., Luo, Z,, Shao, C., Lim, D-H., Liu, X., Li N., Wang, W., He, M., Liu,-Y-L., Ward, C., Wang, T., Zhang, G., Wang, D., Yang, Y-H., Chen, Y., Zhang, C., Jauch, R., Yang, Y-G., Wang, Y., Qin, B., Anko, M-L., Hutchins, A. P., Sun, H., Wang, H., Fu, X-D., Zhang, B., and Esteban, M. A. (2018).

Nature Methods 15:213-220.
180.
Hatcher, J., M., Wu, G., Ngo, J., Zhu, J., Meng, F., Patel, S., Wang, W., Zeng, C-Y., Ficarro, S. B., Leggett, A. L., Powell, C., Marto, J. A., Zhang, K., Fu, X-D.,* Zhang, T.*, and Gray, N.* (2018).

Cell Chem Biol 25:460-470.
179.
Chen, L., Chen, J-Y., Huang, Y-J., Gu, Y., Qiu, J., Qian, H., Shao, C., Zhang, X., Hu, J., Li, H., He., S., Zhou, Y., Abdel-Wahab, O., Zhang, D-E., and Fu, X-D. (2018).

Mol Cell 69:412-425.
178.
Feng, Y. Liang, Y., Zhong, M., Wei, X., Feng, Y., Li, H., Yang, G., Wu, Z-Y. Fu, X-D., and Feng, G-S.

Hepatology 67:1807-1822.

177.
Chen, L., Chen, J-Y., Zhang, X., Gu, Y., Xiao, R., Shao, C., Tang, P., Qian, H., Luo, D., Li, H., Zhou, Y., Zhang, D-E. and Fu, X-D. (2017).

Mol Cell 68:745-757.
176.
Ouyang, H., Zhang, K., Fox-Walsh, K., Huang, J., Li, H., Zhang, C., Zhou, Y., and Fu, X-D.

Nucleic Acids Res 45:12481-12495.
175.
Li, X, Zhou, B., Liang, C., Gou, L. T., Li, H., and Fu, X-D.

Nature Biotechnology 35:940-950.
174.
Fu, X-D.

Cancer Cell 32:393-395.
173.
Jiang, L., Shao, C., Wu, Q-J., Chen, G., Zhou, J., Yang, B., Li, H., Gou, L., Zhang, Y., Wang, Y., Zhou, Y., and Fu, X-D.

Nature Struc Mol Biol 24:816-824.
172.
Gou, L-T., Kang, J-Y., Dai, P., Wang, X., Li, F., Ni, Z., Zhang, M., Lu, Y. Chen, H., Hua, M-M., Zhao, S., Li, Z., Huang, Y., Wu, L-G., Li, D., Fu, X-D., Li, J., Shi, H-J., and Liu, M-F.

Cell 169:1090-1104.
170.
Yi, J., Shen, H-F., Qiu, J-S., Huang, M-F., Zhang, W-J., Ding, J-C., Zhu, X-Y., Zhou, Y., Fu, X-D.*, and Liu, W.

Nucleic Acids Res 45:3503-3518
169.
Zhu, K., Lei, P-J., Ju, L-G., Wang, X., Huang, K., Yang, B., Shao, C., Zhu, Y., Wei, G., Fu, X-D., Li, L., and Wu, M.

Nucleic Acids Res 45:92-105.
168.
Lim, S. M., Choi, B. O., Oh, S. I., Choi, W. J., Oh, K. W., Nahm, M., Xue, Y., Choi, J. H., Choi, J. Y., Kim, Y. E., Chung, K. W., Fu, X-D., Ki, C. S. and Kim, S. H. (2016).

Oncotarget 7:74496-74509.
167.
Li, H., Zhang, X., Wang, F., Zhou, L., Yin, Z., Fan, J., Nie, X., Wang, P., Fu, X-D., Chen, C., and Wang, D. W. (2016).

Circulation 134:734-751.
166.
Qiu, J., Zhou, B., Thol, F., Zhou, Y., Chen, L., Shao, C., DeBoever, C., Hou, J., Li, H., Chaturvedi, A., Ganser, A., Bejar, R., Zhang, D-E.*, Fu, X-D.*, Heuser, M.* (2016).

RNA 22:1535-1549.
165.
Aubol, B. E., Wu, G., Keshwani, M. M., Movassat, M., Fattet, L., Hertel, K. J., Fu, X-D., and Joseph A. Adams, J. A. (2016).

Mol Cell 63:218-228.
164.
Chen, L, Liu, Z., Zhou, B., Wei, C., Zhou, Y., Michael G. Rosenfeld, M. G., Fu, X-D., Chisholm, A. D., and Jin, Y. (2016).

eLife e16072.
163.
Wei, C., Xiao, R., Chen, L., Cui, H., Zhou, Y., Xue, Y., Hu, J., Tsutsui, T., Qiu, J., Li, H., Tang, L., and Fu, X-D. (2016).

Mol Cell 62:875-889.
162.
Xue, Y., Qian, H., Hu, J., Zhou, B., Zhou, Y., Hu, X., Karakhanyan, A., Pang, Z., and Fu. X-D. (2016).

Nature Neurosci 19:807-815.
161.
Scekic-Zahirovic, J., Sendscheid, O., Oussini, H. E., Jambeau, M., Ying, S., Mersmann, S., Wagner, M., Dieterlé, S., Sinniger, J., Dirrig-Grosch, S.,Drenner, K., Birling, M-C., Qiu, J., Zhou, Y., Li, H., Fu, X-D., Rouaux, C., Shelkovnikova, T., Anke Witting, A., Ludolph, A. C., Kiefer, F., Storkebaum, E., Lagier-Tourenne, C., and Dupuis, L. (2016).

EMBO J 35:1077-1097.
160.
Cheng, Y., Luo, C., Wu, W., Xie, Z., Fu, X-D., and Feng, Y. (2016).

Mol Cell Biol 36:1628-1638.
159.
Zhen-Ning Zhang, Z-N., Freitas, B. C., Qian, H., Lux, J., Acab, A. J., Trujillo, C., Herai, R., Viet Huu, A. N., Wen, J. H., Joshi-Barr, S., Karpiak, J. V., Engler, A. J., Fu. X-D., Muotri, A. R., and Almutairi, A. (2016).

Proc Natl Acad Sci USA 113:3185-3190.
158.
Lim, S. M., Choi, W, J., Oh, K. W., Xue, Y., Choi, J. Y., Kim, S. H., Nahm, M., Kim, Y. E., Lee, J., Noh, M. Y., Lee, S., Hwang, S., Ki, C. S., Fu, X-D., and Kim, S. H. (2016).

Mol Neurodegeneration 11:8.
157.
Hu, J., Sun. T., Wang, H., Chen, Z., Wang, S., Yuan, L., Liu, T., Li, H. R., Wang, P., Feng, Y., Wang, Q., McLendon, R. E., Friedman, A.H., Keir, S. T., Bigner, D. D., Rathmell, J., Fu, X-D., Li, Q. J., Wang, H., and Wang, X. F. (2016).

Cancer Cell 29:49-60.

155.
Gao, C., Ren, S., Lee, J-H., Qiu, J., Chapski, D., Rau, C., Zhou, Y., Abdellatif, M., Nakano, A., Vondriska, T., Xiao, X., Fu, X-D., Chen, J-N., Wang, Y. (2015).

J. Clinic Invest 126:195-206.
154.
Chen, F. Zhou, Y., Qi, Y. B., Khivansara, V., Li, H., Chun, S. Y., Kim, J. K., Fu, X-D., and Jin, Y. (2015).

Genes Dev 29:2377-2390.
153.
Martinez, N. M., Agosto, L., Qiu, J., Mallory, M. J., Fu, X-D., and Lynch, K. W. (2015).

Genes Dev 29:2054-2066.
152.
Cole, B. S., Tapescu, I., Allon, S. J., Mallory, M. J., Qiu, J., Lake, R. J., Fan, H. Y., Fu, X-D., and Lynch, K. W. (2015).

RNA 21:2053-66.
151.
Yarosh, C. A., Tapescu, I., Thompson, M. G., Qiu, J., Mallory, M.J., Fu, X-D., Lynch, K. W. (2015).

Nucleic Acids Res 43:9006-9016.
150.
Komeno, Y., Huang, Y. J., Qiu, J., Lin, L., Xu, Y., Zhou, Y., Chen, L., Monterroza, D. D., Li, H., DeKelver, R. C., Yan, M., Fu, X-D.*, Zhang, D-E.* (2015).

Mol Cell Biol 35:3071-3082.
149.
Wang, L., Zhou, Y., Xu, L., Xiao, R., Lu, X., Chen, L., Chong, J., Li, H., He, C., Fu, X-D.*, and Wang, D.* (2015).

Nature 523:621-625.
148.
Li ,G., Xu, F., Zhu, J., Krawczyk, M., Zhang, Y., Yuan, J., Patel, S., Wang, Y., Lin, Y., Zhang, M., Cai, H., Chen, D., Zhang, M., Cao, G., Yeh, E., Lin, D., Su, Q., Li, W. W., Sen, G. L., Afshari, N., Chen, S., Maas, R. L., Fu, X-D., Zhang, K., Liu, Y., and Ouyang, H. (2015).

J Biol Chem 290:20448-20454.
147.
Cai, Z., Cao, R., Zhang, K., Xue, Y., Zhang, C., Zhou, Y., Zhou, J., Sun, H., Fu, X-D. (2015).

J Biol Chem 290:19967-19975.
146.
Wu, T. and Fu, X-D. (2015).

RNA Biol 12:479-485.
145.
Mallory, M. J., Allon, S., Qiu, J., Gazzare, M. R., Tapescu, I., Martinez, N. M., Fu, X-D., and Lynch, K. W. (2015).

Proc Natl Acad Sci USA 112-2139-2148.
144.
Fu, X-D.

RNA 21:619-621.
143.
Chang, A. T., Liu, Y., Ayyanathan, K., Benner, C., Jiang, Y., Prokop, J. W., Paz, H., Wang, D., Li, H-R., Fu, X-D., Rauscher III, F. J., and Yang, J. (2015).

Genes Dev 29:603-616.
142.
Wei, C., Qiu, J., Zhou, Y., Xue, Y., Hu, J., Ouyang, K., Bamerjee, I., Zhang, C., Chen, B., Li, H., Chen, J., Song, L-S., and Fu, X-D. (2015).

Cell Rep 10:1521-1533.
141.
Sun, S., Ling, S-C., Qiu, J., Albuquerque, C. P., Li, H., Tokunaga, S., Qiu, H., Bui, A., Yeo, G. W., Huang, E. J., Eggan, K., Zhou, H., Fu, X-D., Tagier-Tourenne, C., and Cleveland, D. W. (2015).

Nature Comm 6:6171.
140.
Zhang, P., Kang, J-Y., Gou, L-T., Wang, J., Xue, Y., Skogerboe, G., Dai, P., Huang, D-W., Chen, R., Fu, X-D., Liu, M-F., and He, S. (2015).

Cell Res 25:193-207.
139.
Keshwani, M., Aubol, B.E., Fatet, L., Ma, C-T., Qiu, J., Jennings, P.A., Fu, X-D., and Adams, J.A. (2015).

Biochem J 466:311-322.

138.
Fong, N., Kim, H., Zhou, Y., Ji, X., Qiu, J., Saldi, T., Diener, K., Jones, K., Fu, X-D., and Bentley, D. (2014).

Genes Dev 28:2662-2676.
137.
Shao, C., Yang, B., Wu, T., Huang, J., Tang, P., Zhou, Y., Zhou, J., Qiu, J., Jiang, L., Li, H., Chen, G., Sun, H., Zhang, Y., and Fu, X-D. (2014).

Nature Struc Mol Biol 21:997-1005.
136.
Guo, R., Zheng, L., Park, J. W., Lv, R., Jiao F., Xu, W., Mu, S., Wen, H., Qiu, J. Wang, Z., Yang, P., Wu, F., Fu, X-D., Shi, X., Shi, Y-J., Xing, Y., Lan, F., and Shi, Y. (2014).

Mol Cell 56:298–310.
134.
Fu, X-D. and Ares, M. Jr. (2014).

Nature Rev Genet 15:689-701.
133.
Zhang, X., Zuo, X., Yang, B., Li, Z., Xue, Y., Zhou, Y., Huang, J., Zhao, X., Zhou, J., Yan, Y., Zhang, H., Guo, P., Sun, H., Guo, L., Zhang, Y., and Fu, X-D. (2014).

Cell 158:607-619.
132.
Ouyang, H., Xue, Y., Lin, Y., Zhang, X., Xi, L., Patel, S., Cai, H., Luo, J., Zhang, M., Zhang, M., Yang, Y., Li, G., Li, H., Jiang, W., Yeh, E., Lin, J., Pei, M., Zhu, J., Cao, G., Zhang, L., Yu, B., Chen, S., Fu, X-D.*, Liu, Y.*, and Zhang, K.* (2014).

Nature 511:358-361.
131.
Lazarev, D., Miller, R. L., Dimango, E., Fu, X-D., Li, H. R., Logan, C. J., and Manley, J. L. (2014).

Genome Data 2:99-104.
130.
Aubol, B. E., Plocinik, R. M., Keshwani, M., McGlone, M. L., Hagopian, J. C., Ghosh, G., Fu, X-D., and Adams, J. A. (2014).

Biochem J 462:143-152.
129.
Fu, X-D. (2014).

National Sci Rev 1:190-204.
128.
Gou, L-T., Dai, P., Yang, J-H., Xue, Y., Hu, Y-P., Kang, J-Y., Wang, X., Li, H., Hua, M-M., Shao, S., Hu, S-D., Wu, L-G., Shi, H-J., Li, Y., Fu, X-D., Qu, L-H., Wang, E-D., and Liu, M-F., (2014).

Cell Res 24:680-700.
127.
Schaffer, A. E., Eggens, V. R. C., Caglayan, A. O., Reuter, M. S., Scott, E., Coufal, N. G., Silhavy, J. L., Xue, Y., Kayserili, H., Yasuno, K., Rosti, R. O., Abdellatef, M., Caglar, C., Kasher, P. R., Cazemier, J. L., Weterman, M. A., Cantagrel, V., Cai, N., Zweier, C., Altunoglu, U., Satkin, N., B., Bilguvar, K., Tuysuz, B., Yalcinkaya, C., Caksen, H., Aktar, F., Fu, X-D., Gabriel, S., Reis, A., Gunel, M., Baas, F., and Gleeson J. G., (2014).

Cell 157:651-663.
126.
Wang, P., Zhou, Z., Hu, A., de Albuquerque, C. P., Zhou, Y., Hong, L., Sierecki, E., Ajiro, M., Kruhlak, M., Harris, C., Guan, K-L., Zheng, Z-M., Newton, A. C., Sun, P., Zhou, H., and Fu, X-D. (2014).

Mol Cell
125.
Zhao, J. J., Ouyang, H., Luo, J., Patel, S., Xue, Y., Quach, J., Sfeir, N., Zhang, M., Fu, X-D., Ding, S., Chen, S., and Zhang K. (2014).

J Biol Chem 289:11945-11951.
124.
Zhou, Y., Li, H., Huang, J., Jin, G., and Fu, X-D. (2014).

Methods Mol Biol 1125:169-178.
123.
Zhang K., Zhang, X., Cai, Z., Zhou, J., Han, A., Peter Stoilov, P., Zhou, Y., Fu, X-D., and Black, D. L. (2014). De novo prediction of PTBP1 binding and splicing targets reveals unexpected features of its RNA recognition and function.

PLoS Comp Biol 10:e1003442.
122.
Li, Q., Zheng, S., Han, A., Lin, C-H., Stoilov, P., Fu, X-D., and Black, D. L., (2014).

eLife 3:e01201.

120.
Lagier-Tourenne, C., Baughn, M., Rigo, F., Sun, S., Liu, P., Li, H., Jiang, J., Watt, A. T., Chun, S., Katz, M., Qiu, J., Sun, Y., Ling, S. C., Zhu, Q., Polymenidou, M., Drenner, K., Artates, J. W., McAlonis-Downes, M., Markmiller, S., Hutt, K. R., Pizzo, D. P., Cady, J., Harms, M. B., Baloh, R. H., Vandenberg, S. R., Yeo, G. W., Fu, X-D., Bennett, C. F., Cleveland, D. W., Ravits, J. (2013).

Proc Natl Acad Sci USA 110, E4530-E4539.
119.
Yoshioka, N., Gris, E., Li, H., Kumar, S., Deacon, D., Maron, C., Muotri A. R., Chi, N., Fu, X-D., Yu, B. D., and Dowdy, S. F. (2013).

Cell Stem Cell 13:246-254.
118.
Aubol, B. E., Polcinik, R. M., Hagopian, J. C., Ma, C-T., McGlone, M. L., Bandyopadhyay, R., Fu, X-D., and Adams, J. A. (2013).

J Mol Biol 425:2894-2909.
117.
Ji, X., Zhou, Y., Pandit, S., Huang, J., Li, H., Lin, C. L., Rui, X., Burge, C. B., and Fu, X-D. (2013).

Cell 153:855-868.
116.
Wang, Y., Jiang, L., Ji, X., Yang, B., Zhang, Y., and Fu, X-D. (2013).

J Biol Chem 288:18484-18493.
115.
Pandit, S., Yu, Z., Shuiue, L., Coutinho-Mansfield, G., Li, H., Qiu, J., Huang, J., Yeo, G.W., Ares Jr. M., and Fu, X-D. (2013).

Mol Cell 50:223-235.
114.
Zhou, Z-H., and Fu, X-D. (2013).

Chromosoma 122:191-207.
113.
Xue, Y-C., Ouyang, K., Huang, J., Zhou, Y., Ouyang, H., Li, H., Wang, G., Wu, Q., Wei, C., Bi, Y., Jiang, L., Cai, Z., Sun, H., Zhang, K., Zhang, Y., Chen, J., and Fu, X-D. (2013)

Cell 152:82-96.

112.
Dembowski, J., An, P., Scoulos-Hanson, M., Yeo, G., Han, J., Fu, X-D., and Grabowski, P. J. (2012).

Nucleic Acids, 2012:816237.
111.
Yu, F-X., Zhao, B., Panupinthu, D., Jewell, J. L., Lian, I., Wang, L-H., Zhao, J., Yuan, H., Tumaneng, K., Li, H., Fu, X-D., Mills, G. B., and Guan, K-L. (2012).

Cell 150:780-791.
110.
Tripathi, V., Song, D., Zong, X-Y., Shevtsov, S. P., Hearn, S., Fu, X-D., Dundr, M., Prasanth, K. V. (2012).

Mol Biol Cell 23:3694-3706.
109.
Zhou, Z-H., Qiu, J., Wen, L, Zhou, Y., Plocinik, R. M., Li, H., Hu, Q., Ghosh, G., Adams, J. A., Rosenfeld, M. G., and Fu, X-D. (2012).

Mol Cell 47:422-433.
108.
Li, H., Qiu, J., and Fu, X-D. (2012).

Curr Protocol Mol Biol Chapter 4:Unit 4.13.1-9.
107.
Chow, M. L., Pramparo, T., Winn, M. E., Barnes, C. C., Li, H, Weiss, L., Fan, J-B., Murray, S., April, C., Belinson, H., Fu, X-D.*, Wynshaw-Boris, A.*, Schork, N. J.*, Courchesne, E.* (2012).

PLoS Genet 3:e1002592.
106.
Li, H., Zhou, M., Wang, D., Qiu, J., Zhou, Y., Rosenfeld, M. G., Ding, S., and Fu, X-D. (2012).

Proc Natl Acad Sci USA 109:4609-4614.
105.
Chow, M. L., Winn, M. E., Li, H., April, C., Wynshaw-Boris, A., Fan, J. B., Fu, X-D., Courchesne, E., and Schork, N. J. (2012).

Frontier Genet 3:11.
104.
Ji, X and Fu, X-D. (2012).

Mol Cell 45:433-434.
103.
Xiao, R., Tang, P., Yang, B., Huang, J., Zhou Y., Shao C-W., Li, H., Sun, H., Zhang, Y., and Fu, X-D. (2012).

Mol Cell 45:656-668.

102.
Hamilton, BA and Fu, X-D. (2011).

Dev Cell 21:979-980.
101.
Chow, M. L., Li. H., Winn, M. E., April, C., Barnes, C. C., Wynshaw-Boris, A., Fan, J. B., Fu, X.-D.,* Courchesne, E.*, and Schork, N. J.* (2011).

BMC Genomics 12:449.
100.
Plocinik, R. M., Li, S., Liu, T., Hailey, K. L., Whitehouse, J., Ma, C. T., Fu, X-D., Ghosh, G., Woods, V. L. Jr, Jennings, P. A., and Adams, J. A. (2011)

J Mol Biol 410:131-145.
99.
Wang, D., Garcia-Bassets, I., Benner, C., Li, W., Su. X., Zhou, Y., Qiu, J., Liu, W., Kaikkonen, M. U., Ohgi, K.A. Glass, C. K., Rosenfeld, M. G., and Fu, X-D. (2011).

Nature 474:390-394.
98.
Cho, S., Hoang, A., Shinha, R., Zhong, X-Y., Fu, X-D., Krainer, A. R., and Ghosh, G. (2011)

Proc Natl Acad Sci USA 108:8233-8238.
97.
Fox-Walsh, K., Davis-Turak, J., Zhou, Y., Li, H., and Fu, X-D. (2011).

Genomics 98:266-271.
96.
Han, J., Ji, X., Wang, D., and Fu, X-D. (2011).

Trend Cell Biol 21:336-343.
95.
Ahn, E-Y., DeKelver, R. C., Lo, M-C., Nguyen, T. A., Matsuura, S., Boyapati, A., Pandit, S., Fu, X-D.,* and Zhang, D-E.* (2011).

Mol Cell 42:185-198.
94.
Huang, C., Xie, M. H., Liu, W., Yang, B., Yang, F., Huang, J., Huang, J., Wu, Q., Fu, X-D., and Zhang, Y. (2011).

FEBS J 278:1533-1546.
93.
Hairsmendy, O., Notani, D., Rahim, N. Song, X. Y., Tanasa, B., Heintzman, N., Ren, B., Fu X-D., Topol, E., Rosenfeld, MG., Frazer, K. (2011).

Nature 470:264-268.
92.
Wang, W., Barnaby, J., Tada, Y., Li, H., Tor, M., Caldelari, D., Lee, D. U., Fu X-D., and Dong, X. (2011).

Nature 470:110-114.
91.
Han, J., Ding, J-H., Byeon, C. W., Kim, J. H., Hertel, Jeong, S., and Fu, X-D. (2011).

Mol Cell Biol 31:793-802.
90.
Lovci, M. T., Li, H. R., Fu, X-D., and Yeo, G. W. (2011).

Methods Mol Biol 729:247-255.

89.
Liu, W., Zhou, Y., Hu, Z., Sun, T., Denise, A., Fu, X-D., and Zhang Y. (2010).

FEBS Lett 584:4401-4407.
88.
Ma, C.T., Ghosh, G., Fu, X-D., and Adams, J. A. (2010).

J Mol Biol 403:386-404.
87.
Fox-Walsh, K. and Fu, X-D. (2010).

Dev Cell 18:336-338.

86.
Xue, Y-C., Zhou, Y., Wu, T-B., Zhu, T., Ji, X., Zhang, C., Kwon, Y-S., Yeo, G., Sun, H., Fu, X-D.,* and Zhang, Yi* (2009).

Mol Cell 36:996-1006.
85.
Lin, C., Yang, L., Tanasa, B., Hutt, K., Ju, B-G., Ohgi, K., Zhang, J., Rose, D.W., Fu, X-D., Glass, C., and Rosenfeld, M. G. (2009).

Cell 139:1069-1083.
82.
Nunez, E., Fu, X-D., and Rosenfeld, M. G. (2009).

Curr Opin Genetics Dev 19:424-436.
81.
Ma, C. T., Hagpian, J. C., Ghosh, G., Fu, X-D., and Adams, J. A. (2009).

J Mol Biol 390:618-634.
80.
Zhong, X-Y., Wang, P-P., Han, J., Rosenfeld, M. G., and Fu, X-D. (2009).

Mol Cell 35:1-10.
79.
Zhong, X-Y., Ding, J-H., Adams, J. A., Ghosh, G., and Fu, X-D. (2009).

Genes Dev 23:482-495.
78.
Yeo, G. W.,* Coufal, N. G., Liang, T. Y., Peng, G. E., Fu, X-D.,* and Gage, F. H.* (2009).

Nature Struc Mol Biol 16:130-137.
77.
Fu, X-D. (2009).

Lewin’s Genes X, Chapter 21, Jones and Bartlett Publishers. pp573-617.

76.
Li, H., Lovci, M. T., Kwon, Y-S., Rosenfeld, M. G., Fu, X-D.,* and Yeo, G. W.* (2008).

Proc Natl Acad Sci USA 105:20179-20184.
75.
Hu, Q-D., Kwon, Y-S., Nunez, E., Cardamone, M. D., Hutt, K. R., Ohgi, K. A., Garcia-Bassets, I., Rose, D. W., Glass, C. K., Rosenfeld, M. G*., and Fu, X-D.* (2008).

Proc Natl Acad Sci USA 105:19119-19204.
74.
Hagopian, J. C., Ma, C. T., Meade, B. R., Albuquerque, C. P., Ngo, J. C., Ghosh, G., Jennings, P. A., Fu, X-D., and Adams, J. A. (2008).

J Mol Biol 382:894-909.
73.
Lin, S., Coutinho-Mansfield, G., Wang, D., Pandit, S., and Fu, X-D. (2008).

Nature Struc Mol Biol 15:819-826.
72.
Pandit, S., Wang, D., and Fu, X-D. (2008).

Curr Opin Cell Biol 20:253-259.
71.
Ngo, J. C. K., Giang, N., Chakrabarti, S., Ma, C-T., Huynh, N., Hagopian, J. C., Dorrestein, P., Fu, X-D., Adams, J. A., and Ghosh, G. (2008).

Mol Cell 29:563-576.
70.
Ma, C-T., Velazques-Dones, A., Hagopian, J. C., Ghosh, G., Fu, X-D., and Adams, J. A. (2008).

J Mol Biol 376:55-68.

69.
Lukasiewicz, R., Velazquez-Dones, A., Huynh, N., Hagopian, J., Fu, X-D., Adams, J., and Ghosh, G. (2007).

J Biol Chem 282:23036-23043.
68.
Xiao, R., Sun, Ye, Ding, J-H., Lin, S, Rose, D. W., Rosenfeld, M. G., Fu, X-D.,* and Li, X.* (2007).

Mol Cell Biol 27:5393-5402.
67.
Coutinho-Mansfield, G. C., Xue, Y-C., Zhang, Y., and Fu, X-D. (2007).

Genes Dev 21:1573-1577.
66.
Wang, J., Scully, K., Zhu X., Cai, L., Zhang, J., Prefontaine, G., Krones, A., Ohgi, K. A., Zhu P., Garcia-Bassets, I., Liu, F., Taylor, H., Lozach J., Jayes, F. L., Korach, S. K., Glass, C. K., Fu, X-D., and Rosenfeld, M. G. (2007).

Nature (article) 446:882-887.
65.
Kwon, Y-S., Garcia-Bassets, I., Hutt, K., Cheng, C., Jin, M-J., Liu, D-Y., Benner, C., Wang, D., Ye, Z., Bibikova, M., Fan, J-B., Duan, L-X., Glass, C. K., Rosenfeld, M. G.,* and Fu, X-D.* (2007).

Proc Natl Acad Sci. USA104:4852-4857.
64.
Hu, A. and Fu, X-D. (2007).

Nature Struc Mol Biol 14:174-175. 61.
63.
Garcia-Bassets, I., Kwon, Y-S., Telese, F., Prefontaine, G. G., Hutt, K., Cheng, C., Ju, B-G., Ohgi, K. A., Wang, J., Escoubet-Lozach, L., Rose, D., Glass, C. K., Fu, X-D.,* and Rosenfeld, M. G.* (2007).

Cell 128:505-518.
61.
Ngo, J. C., Gullingsrud, J., Giang, K., Yeh, M. J., Fu, X-D., Adams, J. A., McCammon, J. A., and Ghosh, G. (2007).

Structure 15:123-133.

60.
Li, H-R., Wang-Rodriguez, J., Nair, M. T., Yeakley, J. M., Kwon, Y-S., Bibikova, M., Zheng, C. K. Zhang., T. Downs; Fu, X-D.,* and Fan, J-B.* (2006).

Cancer Res 66:4079-4088.
59.
Zhang, C., Li, H-R., Fan, J-B., Wang-Rodriguez, J., Downs, T., Fu, X-D., and Zhang, M. Q. (2006).

BMC Bioinformatics 7(1):202.
58.
Ding, J-H., Zhong, X-Y., Hapopian, J., Aubol, B. E., Feramisco, J., Ghosh, G., Zhou, H-L., Adams, J. A., and Fu, X-D. (2006).

Mol Biol Cell 17:876-885.
57.
Fu, X-D. (2006).

Current Scientific Frontiers Book, Higher Education Press (Beijing), pp447-467.

56.
Velazques-Dones, A., Hagopian, J., Aubol, B. E., Ma, C-T., Zhong, X-Y., Zhou, H., Ghosh, G., Fu, X-D.,* and Adams, J. A.* (2005).

J Biol Chem 280:41761-41768.
55.
Xu, X. and Fu, X-D. (2005).

Methods 37:387-392.
53.
Zheng, C. L., Kwon, Y-S., Li, H-R., Zhang, K., Coutinho-Mansfield, G., Yang, C., Nair, T., Gribskov, M.,* and Fu, X-D.* (2005).

RNA 11:1767-1776.
52.
Lin, S-R., Xiao, R., Sun, P., Xu, X., and Fu, X-D. (2005).

Mol Cell 20:413-425.
50.
Ngo, J. Chakrabarti, S., Velazquez-Dones, A., Ding, J-H., Nolen, B., Aubol, B. E., Adams, J., Fu, X-D., and Ghosh, G. (2005).

Mol Cell 20:77-89.
49.
Xu, X., Yang, D., Ding, J-H., Wang, W., Chu, P-H., Dalton, N. D., Wang, H-Y., Bermingham, Jr., J. R., Ye, Z., Liu, F., Rosenfeld, M. G., Manley, J. L., Ross Jr. J., Chen, J., Xiao, R-P., Cheng, H., and Fu, X-D. (2005).

Cell 120:59-72.

48.
Fu, X-D. (2004).

Cell 119:736-738.
47.
Fan, J-B., Yeakley, J. M., Bibikova, M., Chudin, E., Wickham, E., Chen, J., Doucet, D., Rigault, P., Shen, R., McBride, C., Li, H-R., Fu, X-D., Oliphant, A., Barker, D. L., and Chee, M. S. (2004).

Genome Res. 14:878-885.
46.
Ding, J-H., Xu, X., Yang, D., Chu, P-S., Dalton, N., Ye, Z, Chen, P., Xiao, R-P., Ross Jr. J., Chen, J., and Fu, X-D. (2004).

EMBO J 23:885-896.
45.
Kwon, Y-S., Li, H-R., and Fu, X-D. (2004).

Handbook of RNA Biochemistry, (ed. R. K Hartmann, A. Bindereif, A. Schon, E. Westhof), Wiley-Vch Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim. pp655-663.
44.
Feingold,E. and ENCODE consortium members. (2004).

Science 306:636-640.
43.
Zheng, C. L., Nair, T. M., Gribskov, M, Kwon, Y-S., Li, H-R., and Fu, X-D. (2004).

Pacific Symp Biocomputing 2004 Altman, R. B.; Dunker, A. K., Hunter, L., Jung, T. A., and Klein, T. E. eds. Published by World Scientific. pp78-88.

42.
Aubol, B. E., Chakrabarty, S., Ngo, J., Shaffer, J., Nolen, B., Fu, X-D., Ghosh, G., and Adams, J. A. (2003).

Proc Natl Acad Sci USA 100:12601-12606.
41.
Yun, C. Y., Velazquez-Dones, A. L., Lyman, S. K., and Fu, X-D. (2003).

J. Biol Chem 278:18050-18055.
40.
Cmarko, D., Bøe, S-O., Scassellati, C., Szilvay, A. M., Davanger, S., Fu, X-D., Haukenes, G., Kalland, K. H., and Fakan, S. (2002).

J. Virology 76:10473-10484.
39.
Yeakley, J. M., Fan, J-B., Doucet, D., Luo, L., Wickham, E., Ye, Z., Chee, M., and Fu, X-D. (2002).

Nature Biotech 20:353-358.
37.
Wang, H-Y., Xu, X., Ding, J-H., Bermingham, J. R., and Fu, X-D. (2001).

Mol Cell 7:331-342.
36.
Nolen, B., Yun, C. Y., Wong, C. F., McCammon, A., Fu, X-D., and Ghosh, G. (2001).

Nature Struc Biol 8:176-183.
34.
Siebel, C. W., Feng,, L., Guthrie, C., and Fu, X-D. (1999).

Proc Natl Acad Sci USA 96:5440-5445.
33.
Yeakley, J. M., Tronchère, H., Olesen, J., Dyck, J. A., Wang, H-Y., and Fu, X-D. (1999).

J. Cell Biol 145:447-455.
32.
Wang, H-Y., Arden, K. C., Bermingham, J. R., Viars, C. S., Lin, W., Boyer, A. D., and Fu, X-D. (1999).

Genomics 57:310-315.
31.
Mayeda, A., Screaton, G. R., Chandler, S. D., Fu, X-D., and Krainer, A. R. (1999).

Mol Cell Biol 19:1853-1863.
30.
Cmarko, D., Verschure, P. J., Martin, T. E., Dahmus, M. E., Krause, S., Fu, X-D., van Driel, R., and Fakan, S. (1999).

Mol Biol Cell 10:211-223.
29.
Bouck, J., Fu, X-D., Skalka, A. M., and Katz, R. (1998).

J Biol Chem 273:15169-15176.
28.
Wang, H-Y., Lin, W., Dyck, J. A., Yeakley, J. M., Songyang, Z., Cantley, L. C., and Fu, X-D. (1998).

J Cell Biol 140:737-750.
27.
Tronchere, H., Wang, J. and Fu, X-D. (1997).

Nature 388:397-400.
26.
Chandler, S. D., Mayeda, A., Yeakley, J. M., Krainer, A. R., and Fu, X-D. (1997).

Proc Natl Acad Sci USA 94:3596-3601.
25.
Tamburini, M., Malatesta, M., Zancanaro, C., Martin, T. E., Fu, X-D., Vogel, P., and Fakan, S. (1996).

Histochem Cell Biol 106:581-586.
24.
Colwill, K., Feng, L. L., Yeakley, J. M., Gish, G. D., Caceres, J. F., Pawson, T., and Fu, X-D. (1996).

J Biol Chem 271:24569-24575.
23.
Yeakley, J. M., Morfin, J-P., Rosenfeld, M. G., and Fu, X-D. (1996).

Proc Natl Acad Sci USA 93:7582-7587.
22.
Kopecny, V., Biggiogera, M., Laurincik, J., Pivko, J., Grafenau, P., Martin, T. F., Fu, X-D., and Fakan, S. (1996).

Chromosoma 104:561-574.
21.
Malatesta, M., Zancamaro, C., Tamburini, M., Martin, T. E., Fu, X-D., Vogel, P., and Fakan, S. (1995).

Chromosoma 104:121-128.
20.
Bermingham, J. R., Arden, K. C., Naumova, A. K., Sapienza, C., Viars, C. S., Fu, X-D., Khotz, J., Manely, J. L., and Rosenfeld, M. G. (1995).

Genomics 29:70-79.
19.
Fu, X-D. (1995).

RNA 1:663-680.
17.
Gui, J-F., Tronchere, H., Chandler, S., and Fu, X-D. (1994).

Proc Natl Acad Sci USA 91:10824-10828.
16.
Gui, J-F., Lane, W. S., and Fu, X-D. (1994).

Nature 369:678-682.
15.
Imai, H., Chan, E. K. L., Kiyosawa, K. Fu, X-D., and Tan, E. M. (1993).

J Clinical Investigation 92:2419-2426.
13.
Fu, X-D., Mayeda, A., Maniatis, T., and Krainer, A. R. (1992).

Proc Natl Acad Sci USA 89:11224-11228.
12.
Fu, X-D. and Maniatis, T. (1992).

Science 256:535-538.
11.
Fu, X-D. and Maniatis, T. (1992).

Proc Natl Acad Sci USA 89:1725-1729.
10.
Spector, D., Fu, X-D., and Maniatis, T. (1991).

EMBO J 10:3467-3481.
9.
Fu, X-D., Katz, R., Skalka, A. M., and Maniatis, T. (1991).

Genes Dev 5:211-220.
8.
Fu, X-D. and Maniatis, T. (1990).

Nature (article) 343:437-441.
7.
Goto, T. and Fu, X-D. (1990).

Cell Technology (Japan) 9:75-82.
6.
Leis, J., Phillips, N., Fu, X-D., Tuazon, P., and Traugh, J. (1989).

Eur J Biochem 179:415-422.
5.
Jentoft, J., Smith, L., Fu, X-D., Johnson, M., and Leis, J. (1988).

Proc Natl Acad Sci USA 85:7094-7098.
1.
Fu, X-D., Phillips, N., Jentoft, J., Tuazon, P., Traugh, J., and Leis. J. (1985).

J Biol Chem 260:9941-9947.